top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN WW HORSETRUCKS B.V.
Deel I: Algemeen
Artikel 1: Definities
I n deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. WW Horsetrucks: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WW
Horsetrucks B.V. gevestigd te Putten en/of aan haar gelieerde ondernemingen.
2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die aan WW Horsetrucks opdracht
heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, dan wel tot het leveren van
producten c.q. goederen, dan wel een product of dienst van WW Horsetrucks heeft
gekocht c.q. afgenomen.
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband
houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en derhalve geen
rechtspersoon is. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op de
situatie waarin de Wederpartij een Consument betreft. In deze bepalingen wordt de
Wederpartij in dat geval aangeduid met de term Consument.
4. Overeenkomst: elke – mondelinge of Schriftelijke – afspraak gemaakt tussen WW
Horsetrucks en de Wederpartij tot het verrichten van werkzaamheden door WW
Horsetrucks ten behoeve van de Wederpartij, waaronder begrepen de (ver)koop en
(ver)huur van goederen c.q. zaken en het verlenen van diensten.
5. Schriftelijk: de wijze van communicatie per brief, per e-mail, per fax of enige andere
wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij WW
Horsetrucks zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor de
Wederpartij, alsook op alle daaruit voor WW Horsetrucks voortvloeiende
werkzaamheden.
2. Aanvullingen op en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig
en van toepassing indien deze expliciet en Schriftelijk zijn overeengekomen in,
bijvoorbeeld, een (Schriftelijke) Overeenkomst of opdrachtbevestiging en zodoende
door WW Horsetrucks zijn bevestigd.
3. Indien deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdige
voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt
uitdrukkelijk door WW Horsetrucks van de hand gewezen.
5. De Wederpartij met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze
algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden op alle latere offertes van WW Horsetrucks en Overeenkomsten tussen
WW Horsetrucks en de Wederpartij.
6. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd
wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. De Wederpartij en WW Horsetrucks zullen over de inhoud van een nieuwe
bepaling onderhandelen, indien een van de bepalingen in deze voorwaarden of de
Overeenkomst niet rechtsgeldig is. Partijen zullen met de inhoud van de nieuwe
bepaling de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderen.
7. WW Horsetrucks verlangt in beginsel strikte naleving van deze algemene
voorwaarden. Indien WW Horsetrucks dit als uitzondering niet verlangt, betekent dit
niet dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat in andere
gevallen evenmin geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden is vereist.
Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Wederpartij de door WW Horsetrucks
gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte
punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de Wederpartij echter
op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de Overeenkomst eerst tot
stand indien WW Horsetrucks uitdrukkelijk Schriftelijk met deze afwijkingen heeft
i ngestemd.
2. Indien de Wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding van WW
Horsetrucks een bestelling plaatst of opdracht verstrekt, of ingeval er sprake is van
een mondelinge afspraak, is WW Horsetrucks eerst aan deze bestelling, opdracht of
mondelinge afspraak gebonden nadat zij deze Schriftelijk aan de Wederpartij heeft
bevestigd of zodra WW Horsetrucks - zonder tegenwerping van de Wederpartij - met
de uitvoering van deze bestelling, opdracht of afspraak is begonnen.
Artikel 4: Aanbiedingen, offertes & prijzen
1. Alle aanbiedingen en offertes van WW Horsetrucks zijn vrijblijvend, tenzij ze een
termijn voor aanvaarding bevatten.
2. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt
door de Wederpartij aanvaard, dan heeft WW Horsetrucks het recht het aanbod
uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht WW Horsetrucks niet tot levering van een
deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een Overeenkomstig deel
van de prijs.
4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte gegevens en deze
gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is WW Horsetrucks
gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6. De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW
en eventuele kosten, zoals verzend- of transportkosten, de kosten voor het rijklaar
maken van voertuigen, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
7. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de
uitvoering hiervan voor WW Horsetrucks (kost)prijsverhogende omstandigheden
voordoen, bijvoorbeeld als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen,
prijswijzigingen bij de door WW Horsetrucks ingeschakelde derden of toeleveranciers,
is WW Horsetrucks gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te
verhogen en aan de Wederpartij in rekening te brengen.
b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de
Overeenkomst is de Consument bevoegd de Overeenkomst door middel van een
Schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de Consument niet binnen 14 dagen na
mededeling van de prijswijziging aan WW Horsetrucks heeft laten weten gebruik te
willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, gaat WW Horsetrucks er vanuit dat de
Consument met de prijswijziging heeft ingestemd.
8. Getoonde modellen, opgaven van kleuren, capaciteiten, eigenschappen, afmetingen,
gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de
website van WW Horsetrucks zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter
aanduiding.
Hieraan kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
9. Meerwerk dient Schriftelijk tussen WW Horsetrucks en de Wederpartij
overeengekomen te worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de
Wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra diensten c.q.
leveringen. WW Horsetrucks is gerechtigd de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk
aan de Wederpartij in rekening te brengen.
Artikel 5: Inschakeling derden
1. Indien een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft WW
Horsetrucks het recht bepaalde diensten c.q. leveringen door derden te laten
verrichten. Een en ander ter beoordeling van WW Horsetrucks.
2. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van de
Wederpartij. Iedere aansprakelijkheid van WW Horsetrucks voor tekortkomingen van
deze derden is uitgesloten.
Artikel 6: Verplichtingen van de Wederpartij
1. De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de
Overeenkomst benodigde gegevens, toebehoren en relevante informatie waarvan hij
weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat deze van belang is voor WW Horsetrucks,
bijvoorbeeld kentekenpapieren, geldig legitimatiebewijs e.d., tijdig op de door WW
Horsetrucks gewenste wijze aan WW Horsetrucks ter beschikking stelt.
2. De Wederpartij draagt er zorg voor, dat alle door hem verstrekte gegevens,
toebehoren en informatie e.d. juist en volledig c.q. authentiek zijn en vrijwaart WW
Horsetrucks voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist c.q.
authentiek en/of onvolledig zijn van de gegevens, kentekenpapieren, geldig
l egitimatiebewijs e.d.
3. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is WW
Horsetrucks gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het
moment dat de Wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in
verband met de opgelopen vertraging en/of de overige gevolgen die hieruit
voortvloeien zijn voor rekening en risico van de Wederpartij.
4. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en WW Horsetrucks nalaat
van de Wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van WW Horsetrucks om
op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
Artikel 7: Levering
1. WW Horsetrucks zal er naar streven de (af)levering of uitvoering te doen
geschieden binnen de afgesproken levertijd(en), echter de levertijden worden niet
gegarandeerd en zijn slechts bij benadering. Een opgegeven levertijd is derhalve nooit
een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de Wederpartij WW
Horsetrucks Schriftelijk in gebreke te stellen.
2. Indien de uitvoering van de Overeenkomst op verzoek van de Wederpartij moet
worden bespoedigd, is WW Horsetrucks gerechtigd de hiermee gemoeide kosten in
rekening te brengen bij de Wederpartij.
3. Het risico betreffende de geleverde voertuigen c.q. zaken gaat over op de Wederpartij op
het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan: het moment waarop de voertuigen c.q. zaken het pand, het magazijn
of het terrein van WW Horsetrucks verlaten of het moment waarop WW Horsetrucks aan de
Wederpartij heeft meegedeeld dat ze door hem kunnen worden afgehaald.
4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij een Consument onder het moment van
levering verstaan: het moment waarop de voertuigen c.q. zaken feitelijk ter
beschikking staan van de Consument.
5. Verzending c.q. transport van (losse) zaken geschiedt op een door WW
Horsetrucks te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de Wederpartij. WW
Horsetrucks is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook - al dan
niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending c.q. het transport.
6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor Consumenten dat verzending c.q.
transport van de zaken geschiedt voor risico van WW Horsetrucks, maar voor
rekening van de Consument.
7. Indien voertuigen en/of de zaken niet geleverd kunnen worden, wegens een
oorzaak gelegen in de risicosfeer van de Wederpartij, of indien de voertuigen en/of
zaken niet worden afgehaald, is WW Horsetrucks gerechtigd de voertuigen en/of
zaken voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan. Tenzij WW Horsetrucks
uitdrukkelijk Schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de Wederpartij WW
Horsetrucks binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de
voertuigen en/of zaken alsnog te leveren c.q. dient de Wederpartij de voertuigen en/of
zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.
8. Indien de Wederpartij na verloop van de in lid 7 van dit artikel vermelde termijn in gebreke
blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. WW Horsetrucks heeft dan
het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst,
middels een Schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de voertuigen en/of
zaken aan derden te verkopen. Een en ander, zonder dat hieruit voor WW Horsetrucks een
verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
9. Het voorafgaande laat de verplichting van de Wederpartij tot vergoeding van
eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade aan
WW Horsetrucks onverlet. WW Horsetrucks is gerechtigd om ten minste 10% van de
aanschafprijs als vergoeding voor gemaakte kosten te behouden.
10. Indien de aanvang, voortgang of de overeengekomen levering van voertuigen en/of
zaken wordt vertraagd doordat:
a. WW Horsetrucks niet tijdig alle noodzakelijke gegevens, kentekenpapieren, geldig
l egitimatiebewijs e.d. van de Wederpartij heeft ontvangen;
b. WW Horsetrucks niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de
Wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de
Wederpartij komen;
heeft WW Horsetrucks recht op een zodanige verlenging van de leveringstermijn als
redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee
gemoeide kosten en schade bij de Wederpartij in rekening te brengen.
11. WW Horsetrucks wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de
Overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van
overheidswege, voor zover deze op de dag van de uitvoering van de Overeenkomst
gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden
kosten zijn voor rekening van de Wederpartij.
12. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de leveringen als gevolg van
onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden
ALGEMENE VOORWAARDEN WW HORSETRUCKS B.V.
uitgevoerd, zal WW Horsetrucks met de Wederpartij in overleg treden over wijziging
van de Overeenkomst. WW Horsetrucks zal de Wederpartij daarbij informeren over de
gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen en de overeengekomen
termijnen. Indien de uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk
is geworden heeft WW Horsetrucks in ieder geval recht op volledige vergoeding van
de reeds door haar verrichte werkzaamheden.
Artikel 8: Garanties
1. WW Horsetrucks streeft ernaar dat de overeengekomen leveringen c.q. diensten
naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd.
2. WW Horsetrucks geeft geen garantie(s), tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk op de
factuur staat vermeld of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is
overeengekomen. In dat geval gaat de garantie in op de factuurdatum, tenzij partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. WW Horsetrucks staat gedurende de overeengekomen garantietermijn in voor de
gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
4. Indien voor het geleverde door de fabrikant of leverancier van WW Horsetrucks een
garantie is afgegeven, kan die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel, staat WW Horsetrucks niet in
voor eventuele verklaringen c.q. toezeggingen in brede zin van de fabrikant of
leverancier van het geleverde, bijvoorbeeld met betrekking tot prestaties zoals het
brandstofverbruik, CO2-uitstoot e.d.
6. Indien tussen partijen een garantie is overeengekomen, vallen gebreken die het
gevolg zijn van door of namens de Wederpartij aan de geleverde voertuigen c.q.
zaken doorgevoerde wijzigingen van technische aard niet onder de garantie, tenzij
partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7. Garantie op gebruikte voertuigen c.q. zaken, alsmede occasions en demonstratieen
showmodellen, e.d. wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk
Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8. Indien tussen partijen een garantie is overeengekomen en de Wederpartij terecht
een beroep doet op de garantiebepaling(en), zal WW Horsetrucks kosteloos zorg
dragen voor herstel of vervanging van de voertuigen c.q. zaken dan wel voor restitutie
van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de voertuigen c.q. zaken. Een
en ander ter keuze van WW Horsetrucks. Indien er sprake is van bijkomende schade,
gelden hiervoor de
bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen
aansprakelijkheidsartikel.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door WW Horsetrucks gegeven garanties
aanvaardt WW Horsetrucks in beginsel geen enkele aansprakelijkheid.
2. De Wederpartij is gehouden alle maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter
voorkoming of beperking van de schade.
3. De Wederpartij dient WW Horsetrucks uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend
is geworden c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor
aan te spreken.
4. In afwijking van lid 3 van dit artikel geldt voor de Consument een termijn van 1 jaar.
5. Tenzij er sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid is WW
Horsetrucks, voor alle directe schade van de Wederpartij, op enige wijze verband
houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering
van de Overeenkomst, slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat onder de
aansprakelijkheidsverzekering van WW Horsetrucks wordt uitbetaald. Indien de
aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert of de schade niet onder een door WW
Horsetrucks afgesloten verzekering valt, is de aansprakelijkheid van WW Horsetrucks
in ieder geval beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde voertuigen
en/of zaken c.q. van de geleverde diensten.
6. WW Horsetrucks is niet aansprakelijk voor:
▪ Bij de Wederpartij of derden ontstane schade die het gevolg is van de
verstrekking van onjuiste gegevens of informatie door de Wederpartij aan
WW Horsetrucks;
▪ Bij de Wederpartij of derden ontstane schade door ondeskundig gebruik
of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of in strijd met
de door of namens WW Horsetrucks verstrekte instructies, adviezen,
gebruiksaanwijzingen etc. etc.;
▪ Bij de Wederpartij of derden ontstane schade door het gebruik door de
Wederpartij in strijd met de van overheidswege opgelegde regels,
bijvoorbeeld het maximum laadvermogen;
▪ Bij Wederpartij of derden ontstane schade door ondeskundige bewaring en/of
opslag van de goederen c.q. zaken;
▪ Bij Wederpartij of derden ontstane schade door aanwijzingen of instructies van
de Wederpartij;
▪ Bij het paard of de lading veroorzaakte schade en/of gevolgschade
▪ Bij Wederpartij of derden ontstane schade doordat door of namens de
Wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden aan het geleverde
zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke
toestemming van WW Horsetrucks;
7. De Wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 6 van dit artikel volledig
aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart WW Horsetrucks
uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade.
Artikel 10: Betaling
1. WW Horsetrucks is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of
enige andere zekerheid voor betaling van de Wederpartij te verlangen.
2. Betaling van het factuurbedrag door de Wederpartij dient te geschieden binnen 14
dagen na de factuurdatum, in Euro, ten kantore van WW Horsetrucks of door middel
van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening, tenzij partijen
uitdrukkelijk Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Als de Wederpartij niet binnen de in lid 2 genoemde termijn, dan wel niet binnen de
nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en
heeft WW Horsetrucks, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf
de vervaldag de Wederpartij over het gefactureerde bedrag 2% rente per maand in
rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander
onverminderd de verdere rechten van WW Horsetrucks.
4. In afwijking van het bepaalde in lid 3 wordt bij de Wederpartij die een Consument
betreft, de wettelijke rente voor Consumententransacties gehanteerd.
5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van
de vordering, zijn voor rekening van de Wederpartij, ook voor zover deze kosten de
rechterlijke procesvoering overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten
minste 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-.
6. In afwijking van het bepaalde in lid 5 wordt bij de Wederpartij die een Consument
betreft, het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ gehanteerd
voor het bepalen van de hoogte van de ontstane buitengerechtelijke kosten ten
gevolge van de incassering van de vordering.
7. WW Horsetrucks heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten als bedoeld in de leden 5 en
6, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van
de opeisbare hoofdsommen die het langst openstaan.
8. Bij uitblijven van volledige betaling door de Wederpartij, is WW Horsetrucks
gerechtigd de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst, middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen
uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de
Wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd
opschortingsrecht heeft WW Horsetrucks eveneens indien zij al voordat de
Wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de
kredietwaardigheid van de Wederpartij te twijfelen.
9. De Wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van WW Horsetrucks te verrekenen
met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op WW Horsetrucks.
10. Het bepaalde in lid 9 van dit artikel is niet van toepassing op Overeenkomsten met
de Consument.
11. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling van de Wederpartij
zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 11: Klachten
1. Klachten met betrekking tot het factuurbedrag of onderdelen van de factuur dienen
schriftelijk binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum aan WW Horsetrucks kenbaar te
zijn gemaakt. Indien de Wederpartij binnen deze gestelde termijn zijn recht op
klachten niet heeft ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband
hiermee.
2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op, tenzij de
Wederpartij een Consument betreft.
Artikel 12: Retentierecht
1. WW Horsetrucks is bevoegd de afgifte van bestelde voertuigen c.q. zaken alsmede
de teruggave van de voertuigen c.q. zaken van de Wederpartij, die WW Horsetrucks
onder zich heeft, op te schorten indien en gedurende de periode dat de Wederpartij de
opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met WW
Horsetrucks niet of niet volledig heeft voldaan, ook met betrekking tot vorderingen die
geen verband houden met die goederen c.q. zaken.
2. WW Horsetrucks is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan
ook - die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.
Artikel 13: Financiële omstandigheden aan de zijde van Wederpartij
In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement,
van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is
opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere
omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan
beschikken, staat het WW Horsetrucks vrij om de Overeenkomst terstond en met
directe ingang op te zeggen, dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
Artikel 14: Overmacht
1. Als WW Horsetrucks zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet
behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een niet-toerekenbare tekortkoming van WW
Horsetrucks, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige
zwaarwegende redenen aan de zijde van WW Horsetrucks, waaronder begrepen
maar daartoe niet beperkt: ziekte van werknemers, stakingen binnen de organisatie
van WW Horsetrucks, brand, inbraak, ontstane transportmoeilijkheden,
leveringsproblemen en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen de
onderneming van WW Horsetrucks, worden die verplichtingen opgeschort tot op het
moment dat WW Horsetrucks alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na
te komen.
2. De Wederpartij heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich
voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang
Schriftelijk op te zeggen, zonder dat enig recht op schadevergoeding bestaat.
3. Voor zover WW Horsetrucks ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is WW Horsetrucks gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Wederpartij
is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.
Artikel 15: Annulering, opschorting en ontbinding
1. Ingeval de Wederpartij de Overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering
daarvan wenst te annuleren, is hij aan WW Horsetrucks een door WW Horsetrucks
nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle
reeds door WW Horsetrucks gemaakte kosten en diens door de annulering geleden
schade inclusief de gederfde winst. WW Horsetrucks is gerechtigd voornoemde
schadevergoeding te fixeren en naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte
leveringen en werkzaamheden minimaal 30% en maximaal 60% van het
factuurbedrag exclusief BTW bij de Wederpartij in rekening te brengen.
2. WW Horsetrucks is gerechtigd alle reeds door de Wederpartij betaalde bedragen te
verrekenen met de door de Wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
3. De Wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de
annulering en zal WW Horsetrucks vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken
van deze derden.
4. Bij opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst op verzoek van de
Wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte leveringen c.q.
verleende diensten direct opeisbaar en is WW Horsetrucks gerechtigd de gemaakte
kosten bij de Wederpartij in rekening te brengen. WW Horsetrucks is bovendien
gerechtigd alle gedurende de opschortingsperiode te maken c.q. gemaakte kosten bij
de Wederpartij in rekening te brengen.
ALGEMENE VOORWAARDEN WW HORSETRUCKS B.V.
5. Ingeval de uitvoering van de Overeenkomst na de overeengekomen
opschortingsduur niet kan worden hervat, is WW Horsetrucks gerechtigd de
Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een Schriftelijke verklaring
aan de Wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de Overeenkomst na de
overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is de Wederpartij gehouden
eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van WW Horsetrucks te
vergoeden.
Artikel 16: Toepasselijk recht & forumkeuze
1. Op alle Overeenkomsten tussen WW Horsetrucks en de Wederpartij is Nederlands
recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing en wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen WW Horsetrucks
en de Wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht
door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin WW Horsetrucks zijn
vestigingsplaats heeft.
3. De Consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de
wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze binnen één maand – nadat WW Horsetrucks
Schriftelijk aan de Consument heeft medegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de
rechter van haar vestigingsplaats – aan WW Horsetrucks Schriftelijk kenbaar maakt.
Deel II: (Ver)koop
Artikel 18: Inruil en consignatie
1. Wanneer partijen zijn overeengekomen dat de Wederpartij bij aankoop van een
voertuig bij WW Horsetrucks tevens een voertuig zal inruilen of indien de Wederpartij
aan WW Horsetrucks de opdracht verstrekt om het voertuig namens hem te verkopen
(consignatie verkoop), blijft het voertuig voor rekening en risico van de Wederpartij tot
op het moment van aflevering van het voertuig op het terrein van WW Horsetrucks.
2. De Wederpartij is tot het moment van aflevering aansprakelijk voor alle kosten van
onderhoud, eventuele schades en boetes, alsmede verlies en/of waardevermindering
van het voertuig.
3. WW Horsetrucks is niet gebonden aan de overeengekomen inruilprijs indien de
feitelijke aflevering van het in te ruilen voertuig - al dan niet door een vertraging in de
door WW Horsetrucks bij benadering opgegeven levering van het aangekochte
voertuig - op een later tijdstip valt dan overeengekomen c.q. verwacht. In dat geval
kan een tussen partijen vooraf Schriftelijk overeengekomen percentage bij wijze van
afschrijving op de inruil- c.q. inkoopprijs worden gehanteerd.
4. De Wederpartij garandeert dat het door hem in te ruilen of namens hem te verkopen
voertuig vrij is van rechten en aanspraken van derden, schadevrij is dan wel slechts
sprake is van schade zoals tussen partijen Schriftelijk is overeengekomen, in
deugdelijke en verkeersveilige staat verkeert en niet gemanipuleerd is met betrekking
tot bijvoorbeeld de kilometrage.
Artikel 19: Klachten ten aanzien van de geleverde voertuigen c.q. zaken
1. De Wederpartij is verplicht de door WW Horsetrucks geleverde voertuigen c.q.
zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten,
beschadigingen e.d. te vermelden op de begeleidende bon. Bij het ontbreken van een
begeleidende bon dient de Wederpartij de gebreken, defecten, beschadigingen e.d.
binnen 24 uur na ontvangst van de voertuigen c.q. zaken Schriftelijk aan WW
Horsetrucks te melden onder nauwkeurige omschrijving van de aard en grond van de
klachten.
2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde voertuigen c.q. zaken dienen direct
na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn indien van
toepassing - Schriftelijk aan WW Horsetrucks te worden gemeld onder nauwkeurige
omschrijving van de aard en grond van de klachten. Alle gevolgen van het niet direct
melden zijn voor risico van de Wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is
overeengekomen, geldt een meldingstermijn van 1 maand na levering of ontdekking.
3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan
WW Horsetrucks is gemeld, worden de voertuigen c.q. zaken geacht in goede staat te
zijn ontvangen en aan de Overeenkomst te beantwoorden. Alle rechten van de
Wederpartij in verband met het recht van reclame zijn in dat geval vervallen.
4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op, tenzij de
Wederpartij een Consument betreft.
5. De Wederpartij dient WW Horsetrucks in staat te stellen de klacht te onderzoeken
en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan WW Horsetrucks te
verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending c.q. het ter
beschikking stellen van de voertuigen c.q. de zaken noodzakelijk is, of indien het
noodzakelijk is dat WW Horsetrucks ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de
hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de Wederpartij, tenzij de klacht
achteraf gegrond blijkt te zijn.
Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud
1. WW Horsetrucks behoudt zich de eigendom van alle krachtens de Overeenkomst
geleverde en nog te leveren voertuigen c.q. zaken voor tot het tijdstip waarop de
Wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens WW Horsetrucks heeft voldaan.
2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de
koopprijs van de geleverde en nog te leveren voertuigen c.q. zaken, eventuele kosten,
zoals verzend- of transportkosten, de kosten voor het rijklaar maken van voertuigen,
administratiekosten, declaraties van ingeschakelde derden en tevens vorderingen
wegens toerekenbaar tekortschieten van de Wederpartij in de nakoming van zijn
verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke
i ncassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare voertuigen c.q. zaken
betreft, wordt telkens de partij voertuigen c.q. zaken behorend bij de oudste facturen
geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust derhalve in ieder
geval altijd op alle geleverde voertuigen c.q. zaken die zich ten tijde van het inroepen
van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de
Wederpartij bevinden.
4. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is het de Wederpartij verboden de
betreffende producten, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, te
verkopen, te verhuren, te ruilen, uit te lenen of te belenen, in consignatie, op zicht of in
pand te geven, of uit de ruimte waarin zij zich bevinden te verwijderen of te doen
verwijderen of (anderszins) te bezwaren met een beperkt recht of in de feitelijke macht
van een financier te brengen.
5. De Wederpartij is verplicht WW Horsetrucks direct Schriftelijk te informeren indien
derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de voertuigen c.q.
zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
6. De Wederpartij is verplicht om de voertuigen c.q. zaken waarop een
eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn
betalingsverplichtingen jegens WW Horsetrucks heeft voldaan zorgvuldig en als
i dentificeerbaar eigendom van WW Horsetrucks te bewaren.
7. De Wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q.
inboedelverzekering, dat de voertuigen c.q. zaken die onder eigendomsvoorbehoud
zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal WW Horsetrucks op haar eerste
verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende
premiebetalingsbewijzen.
8. Indien de Wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of WW
Horsetrucks een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan WW
Horsetrucks en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de
Wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde voertuigen c.q.
zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van WW Horsetrucks op
vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de Overeenkomst
zonder nadere ingebrekestelling, middels een Schriftelijke verklaring, te ontbinden.
9. Indien er sprake is van beslaglegging op de voertuigen c.q. zaken - daaronder
begrepen fiscaal bodembeslag - of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal
geschieden, dient de Wederpartij dit onverwijld aan WW Horsetrucks te melden en de
beslaglegger direct te informeren dat de voertuigen c.q. zaken eigendom zijn van WW
Horsetrucks.
10. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de Wederpartij is
overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht
daarop verlenen.
Deel III: (Ver)huur
Artikel 21: Borg
WW Horsetrucks is gerechtigd een waarborgsom (borg) vast te stellen die vóór ingang
van de huurperiode door de Wederpartij moet zijn voldaan. WW Horsetrucks is
gerechtigd alle voor rekening van de Wederpartij komende kosten en schade, voor
zover dit mogelijk is, te verrekenen met de van de Wederpartij ontvangen
waarborgsom.
Artikel 22: Staat van het gehuurde
1. De Wederpartij dient het gehuurde direct na ontvangst op gebreken,
beschadigingen e.d. te controleren. Eventuele gebreken, beschadigingen e.d. dienen
bij ontvangst van het gehuurde op de (huur)Overeenkomst te worden aangetekend, bij
gebreke waarvan het gehuurde geacht wordt zonder gebreken en in onbeschadigde
staat door de Wederpartij te zijn ontvangen.
2. Herstel van schade en/of defecten c.q. het vervangen van kapotte onderdelen mag
alleen worden uitgevoerd door WW Horsetrucks of – na haar uitdrukkelijke Schriftelijke
toestemming – op aanwijzing van WW Horsetrucks.
3. Na afloop van de huurperiode dient de Wederpartij het gehuurde in de staat waarin
het zich bij ontvangst bevond, aan WW Horsetrucks te retourneren.
4. WW Horsetrucks zal het gehuurde na retourontvangst direct inspecteren. De
Wederpartij heeft het recht om bij deze inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten in
verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde evenals
noodzakelijke kosten die gemaakt moeten worden om het gehuurde terug te brengen
in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond, zoals eventuele reinigingskosten,
komen - met uitzondering van normale afschrijvingen en kosten als gevolg van slijtage
- voor rekening van de Wederpartij.
Artikel 23: Verplichtingen van de Wederpartij als huurder
1. De Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor het ophalen van het gehuurde.
2. De Wederpartij is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat
te houden en is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade
evenals voor verlies en diefstal. Schade, verlies en/of diefstal dient direct na ontstaan
c.q. constatering Schriftelijk aan WW Horsetrucks te worden gemeld onder opgaaf van
alle bijzonderheden.
3. De Wederpartij is verplicht zorg te dragen voor een veilige opslag c.q. bewaring van
het gehuurde gedurende de huurperiode.
4. Voor iedere vertraging in de teruggave van het gehuurde na het verstrijken van de
overeengekomen huurperiode, is de Wederpartij een in redelijkheid door WW
Horsetrucks te bepalen vergoeding verschuldigd, waaronder o.a. begrepen de kosten
van het inhuren van voertuigen ter vervanging van het gehuurde, onverminderd het
recht van WW Horsetrucks op volledige schadevergoeding.
5. Indien de Wederpartij het gehuurde - om welke reden dan ook - niet retourneert aan
WW Horsetrucks, is de Wederpartij verplicht alle hierdoor geleden schade van WW
Horsetrucks te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van het gehuurde, de kosten
van het inhuren van voertuigen ter vervanging van het gehuurde en de gederfde winst.
6. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van WW Horsetrucks. Het is de
Wederpartij niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, aan derden in gebruik te
geven, derden rechten te verstrekken op het gehuurde of overige wijzigingen op of
aan het gehuurde aan te brengen, anders dan na voorafgaande Schriftelijke
toestemming van WW Horsetrucks. De Wederpartij dient te allen tijde te voorkomen
dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking
over het gehuurde bevoegd is.
7. Indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde - daaronder begrepen fiscaal
bodembeslag - of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal geschieden, dient de
Wederpartij dit onverwijld aan WW Horsetrucks te melden en de beslaglegger direct te
i nformeren dat het gehuurde eigendom is van WW Horsetrucks.
8. De Wederpartij dient het gehuurde gedurende de looptijd van de
(huur)Overeenkomst in ieder geval te verzekeren voor de gebruikelijke risico’s, zoals
schade, verlies en tenietgaan van het gehuurde. Indien het gehuurde verloren gaat of
onherstelbare schade oploopt, is de Wederpartij een door WW Horsetrucks te bepalen
schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van het gehuurde.

bottom of page